نویسندگان محترم لطفا ازشیوه نامه استناددهی به روش APA استفاده نمایند.